Ponuka služieb

Pravidelná kontrola kotlov a vykurovacích sústav v zmysle zákona č. 314/2012 Z.z.
(pôv. zákon č. 17/2007 Z.z)

Revízna činnosť:

odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení t.j. kotlov, tlakových nádob, a potrubí…, v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v rozsahu podľa osvedčenia

odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení, t.j. regulačných staníc, potrubí, horákových radov, CNG staníc, bioplynových zariadení, chladiacich zariadení..., v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., v rozsahu podľa osvedčenia

odborné prehliadky nízkotlakových kotolní v zmysle vyhl. SÚBP č. 25/1984 Zb. v znení n.p. t.j. NTL kotolní so sumárnym inštalovaným výkonom nad 50 kW

Servisná činnosť:

údržba a servis strednotlakových regulačných staníc zemného plynu

údržba a servis teplovodných kotlov s výkonom do 100 kW

Lektorská činnosť so zabezpečením preskúšania osobou oprávnenou na vzdelávanie dospelých:

odborná príprava kuričov III., IV., V. a VI. triedy v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., vyhlášky SÚBP č. 25/1984 Zb. a príslušných STN

odborná príprava obsluhy vyhradených technických zariadení tlakových a plynových v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Doplnkové služby:

vypracovanie miestneho prevádzkového poriadku pre tlakové zariadenia, plynové zariadenia a kotolne

vypracovanie prevádzkového denníka pre tlakové zariadenia, plynové zariadenia a kotolne


© 2008 - Revex Bojnice, s.r.o., Bernolákova 34, 972 01 Bojnice